Schoolcommissie MR en GMR

De medezeggenschapsraad (M.R.)

De medezeggenschapsraad (M.R.) is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders zijn vertegenwoordigd. Op een aantal terreinen dient het bestuur de M.R. om advies te vragen (adviesrecht) en op een aantal terreinen is er voor de uitvoering van bestuursbesluiten instemming van de M.R. vereist (instemmingsrecht). Voor de geleding ouders zitten in de medezeggenschapsraad Ellen Kruize-Kok en Michel Meijer. Voor de geleding personeel zitten in de medezeggenschapsraad Anja Potze en Miranda Kruize. Beide geledingen worden gelijkelijk vertegenwoordigd.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.)

Voor bepaalde (vooral school overstijgende) beleidsbeslissingen heeft het College van Bestuur van de VCO Midden- en Oost-Groningen de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.). De G.M.R. bestaat uit 1 medezeggenschapsraadslid van iedere school. De geleding ouders en personeel zijn hierin opnieuw gelijkelijk vertegenwoordigd. Stefan Jonker is afgevaardige.

De schoolcommissie(SC)


De schoolcommissie bestaat uit leden die uit en door de ouders zijn gekozen. Zij heeft een belangrijke taak binnen de school. Zij zijn een klankbord voor andere ouders. Vragen vanuit de ouders komen dan vanzelf naar voren op de vergadering en van daaruit in de teamvergadering. De commissie geeft advies en is ondersteuner voor directie en team. Zij brengen de overige ouders dus dichter bij de school, en de school dichter bij de ouders. De directeur is de eerst verantwoordelijke als het gaat om het reilen en zeilen van de school. Het is echter belangrijk om met elkaar van gedachten te wisselen, over zaken die van belang zijn voor het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen.

De schoolcommissie vergadert minimaal 6 x per jaar. De directeur van de school woont als adviseur de vergaderingen van de schoolcommissie bij. De commissie van C.B.S. De 7-Sprong wordt gevormd door Leoni Lukens, Mariska Kruize, Anita van Veluw, Nina Sikkens en Stefan Jonker.

De ouderraad(OR)

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders die allerlei hand- en spandiensten verrichten.
Bij een groot aantal activiteiten zoals schoolreisjes en excursies, schoolkamp, sportdagen, feestelijke ouderavonden, Sinterklaasfeest, kerst, schaatswedstrijden en andere activiteiten, wordt van hun deskundigheid gebruik gemaakt.

Leden van de Ouderraad

Eline Nieborg 
Mariska Kruize 
Saskia Nieuwenhuys
Namens het team: Deanne Looijenga en Petra Bakker. 

Tenslotte

Al met al zijn er dus nogal wat mogelijkheden om mee te beslissen over allerlei schoolzaken. Wij hopen dat u van de mogelijkheden gebruik zult maken, hetzij direct, hetzij indirect. Dit alles in het belang van de kinderen!